Отчитане на персонал и заплати

  • Администриране на служители
  • Изготвяне на трудови и граждански договори
  • Администриране на отпуски и болнични листове
  • Изготвяне и представяне в банки на платежни нареждания
  • Изготвяне на ведомости за заплати
  • Анализ на трудовите разходи
  • Водене на ревизии