Данъчни декларации

За юридически лица

  • Съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ всяко регистрирано юридическо лице на територията на България и извършващо икономическа дейност е задължено да подаде данъчна декларация и финансов отчет за дейността си от изминалата година. Предлагаме Ви да изготвим и подадем пълния комплект от документи към НАП, НСИ и Агенция по вписванията.
  • Изготвяне на декларации по ЗДДС
  • Изготвяне на осигурителни декларации /образец 1 и 6/

За физически лица

Всяко физическо лице в България, получаващо възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари и други, се задължава да предостави информация за своите доходи чрез подаване на данъчна декларация към НАП.

Всички ЕТ, упражняващи икономическа дейност, получаващи приходи от наеми или имащи други източници на доход също са предмет на горепосоченото задължение.

Предлагаме ви консултации, съдействие и изготвяне на Вашата годишна данъчна декларация.

За фирми без дейност

Юридическите лица, не извършвали дейност през съответната година нямат задължение да подават данъчна декларация към НАП. Тяхно задължение е да декларират , че са били икономически неактивни в Агенция по Вписванията и в Националния статистически институт (НСИ). Гарантираме Ви бързо и точно изготвяне на документите, подлежащи на подаване в Агенция по вписванията.